+420607087400 [email protected]
Vyberte stránku

PROGRAM A LIDI

Konference SOCAIETY 2050 | Quo vadis homo? je rozdělena do šesti bloků. Každý z nich bude organizován formou panelu, ve kterých budou tři pozvaní hosté zodpovídat otázky moderátora. každý panel uvede jeden ze tří panelistů.

Každý blok bude zaměřen na jedno z nosných témat, nicméně pro všechny panely budou mít jedno společné. Naznačit, jak bude vypadat interakce, spolupráce a komunikace mezi Homo Sapience a Machine Sapience podporované vysoce pokročilou umělou inteligencí. Jaký může mít výsledek tohoto procesu na celé lidstvo? Jakou šanci mají dystopické předpovědi o jeho možném konci? Za každou budoucí situací stojí dnešní člověk. Často slyšíme alibistickoé tvrzení, jak nás AI zničí. ALe AI není žádný živý organismus s  přirozenou inteligencí a snahou někoho ničit.  Jedinou příčinou k naplnění tohoto fatálního scénáře by byl pouze člověk, kzerý vloží do DNA umělé inteligence informace, které by k tomato jednání vedly. Je v jeho silica, aby nastavil dostatečná stavidla pro to, aby se to nikdy nestle.

Naše otázky a diskuze povedeme směrem k zodpovědnosti a příležitostem, jaké nám nám blízká i vzdálená budoucnost nabídne a jak se k nim postavíme.

The SOCAIETY 2050 | Quo vadis homo? conference is broken down into six sections. Each of them will be organized as a panel, with three invited guests answering questions from the moderator. One of the three panelists will provide an introduction to each session.

Each block will concentrate on one of the supporting themes, but there will be one overarching theme for all panels. To give an idea of how Homo Sapience and Machine Sapience will interact, collaborate, and communicate using extremely powerful artificial intelligence. What is the potential consequence of this process for all of humanity? What possibility do dystopian forecasts of the end have? Every future predicament is rooted in today’s man. We frequently hear alibi-like assertions about how AI will kill humanity. However, AI is not a live thing with natural intelligence endowed with the potential to destroy. This deadly scenario could only occur if a human put information into the AI’s DNA that would cause this action. It is within the human’s capacity as an AI designer to build up enough floodgates to ensure that this never happens.

Our inquiries and conversations will focus on responsibility, the opportunities that the immediate and distant future will provide us, and how we will cope with them.

Tematické okruhy jednotlivých panelů organizovaných ve dvou blocích budou zaměřena na různá témata, se zaměřením na AI a její vliv na jednotlivce a společnost.
The thematic areas of the individual panels organized in two blocks will focus on different topics, with a focus on AI and its impact on individuals and society.

   

  (Témata budou ještě dále upřesněna | Topics to be further specified)

  • OBECNÁ AI, GENERATIVNÍ AI A JEJICH MOŽNOSTI A LIMITY A BEZPEČNOST
  • PRŮMYSL, STAVEBNÍ SEKTOR, INTELIGENTNÍ ROBOTICKÉ SYSTÉMY
  • ENERGETICKÝ SEKTOR A AI
  • DIGITÁLNÍ PENÍZE, PLATEBNÍ MODELY, 
  • ZÁBAVA, UMĚNÍ A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE
  • ČLOVĚK A ROBOT, ČLOVĚK ROBOT, VĚDOMÍ, TROCHA RE(AI)LISTICKÉ SCIFI
  • GENERIC AI, GENERATIVE AI AND THEIR CAPABILITIES AND LIMITS, AND SECURITY
  • INDUSTRY, CONSTRUCTION SECTOR, INTELLIGENT ROBOTIC SYSTEMS
  • ENERGY SECTOR AND AI
  • DIGITAL MONEY, PAYMENT MODELS,
  • ENTERTAINMENT, ARTS AND SOCIAL COMMUNICATIONS
  • HUMANS AND ROBOTS, HUMAN ROBOTS, CONSCIOUSNESS, A BIT OF RE(AI)LISTIC SCIFI

   

  Oslovené osobnosti a experti ve dané oblasti budou zveřejněni v krátké době. Jsou mezi nimi například Prof. Vladimír Mařík, Tomáš Mikoliv, Jan Šedivý a další.
  The personalities and experts in the field will be announced shortly. They include Prof. Vladimír Mařík, Tomáš Mikoliv, Jan Šedivý and more.
  Prof. Vladimír Mařík

  Prof. Vladimír Mařík

  Vědecký ředitel CIIRC ČVUT Praha

   

  Prof. Vladimír Mařík je český vědec, zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

  .