+420607087400 [email protected]

The Vision 2050+ Foundation and the Center of City of the Future (CIIRC CTU Prague) are co-organizing a series of events that will culminate in a conference called SOCAIETY VISION 2050+. This conference will focus on resilient urban (city) structures whose technical infrastructure, functions and life in their environment will be supported by artificial intelligence that will completely change our lives as we live them now.

Individual changes will be discussed in four main domains. These are Society, Economy, Technology and Environment. The individual themes will be further refined, but our intention will be to respond to the dominant events of the present and recent future, which imply many new, previously unrecognized (or already forgotten) threats and challenges to address. We want to look into the future from the perspective of today’s knowledge based on historical events and data, but nevertheless from the position of the year into which we want to look with our forecast. We want to help steer society in a direction that will lead it to a positive community environment, a competitive and culturally rich society operating on democratic principles and a functional legal environment. An environment that is transparent and where values such as wealth and happiness, belief in a higher power and the right to one’s unique opinion can coexist within the rules of a decent society. An environment where it is not the more sophisticated PR and media manipulating public opinion to order that decides, but individual and collective knowledge and special skills. 

 

Nadační fond Vize 2050+ a Centrum Města Budoucnosti (Center of City of the Future) CIIRC ČVUT Praha spoluorganizují řadu akcí, které vyvrcholí konferencí nazváno SOCAIETY VISION 2050+. Tato konference se soustředí na rezilientní urbánní (městské) struktury, jejichž technickou infrastrukturu, funkce a život v jejich prostředí bude podporovaní umělou inteligencí, která kompletně změní naše životy tak, jak je žijeme nyní.

Jednotlivé změny budou diskutovány ve čtyřech hlavních doménách. Těmi jsou Společnost, Ekonomika, Technologie a Životní prostředí. Jednotlivá témata budou ještě upřesněna, nicméně našim záměrem bude reagovat na dominantní události současnosti a nedávné budoucnosti, ze kterých vyplývá mnoho nových, dříve nepoznaných (nebo již zapomenutých) hrozeb a výzev k řešení. Chceme se podívat do budoucnosti z pohledu dnešní znalosti na základě historických událostí a dat, nicméně z pozice roku, do kterého se chceme podívat naší předpovědí. Chceme pomoci nasměrovat společnost směrem, který by jí dovedl k pozitivně laděnému komunitnímu prostředí, konkurenceschopné a kulturně bohaté společnosti fungující na demokratických principech a funkčním právním prostředí. Prostředí, které je průhledné a kde vedle sebe mohou existovat hodnoty jako je bohatství i štěstí, víra ve vyšší moc i právo na svůj jedinečný názor v rámci pravidel slušné společnosti. Prostředí, kde nerozhoduje lépe propracované PR a média manipulující na zakázku veřejné mínění, ale individuální i kolektivní znalost a speciální schopnosti.