+420607087400 [email protected]
Vyberte stránku

Uncharted Horizon

o Michal Postranecky & Suno.ai | SOCAIETY 2050

Nadační fond Vize 2050+ ve spolupráci s Centrem Města Budoucnosti CIIRC ČVUT Praha pořádají konferenci nazvanou SOCAIETY 2050 | Quo Vadis Homo?, spolu s doprovodnou akcí – charitativním koncertem nazvaném  SRDCE VOLÍ EMPATII pro podporu nadace Fuck Cancer | Empatie vs. Apatie.

The Vision 2050+ Endowment Fund in cooperation with the Center of City of the Future CIIRC CTU Prague is organizing a conference entitled SOCAIETY 2050 | Quo Vadis Homo?, together with an accompanying event – a charity concert HEART VOTES  EMPATHY to support the Fuck Cancer Foundation | Empathy vs. Apathy.

Reflection

o Michal Postranecky & Suno.ai | SOCAIETY 2050

SOCAIETY 2050 | QUO VADIS HOMO?

Hlavním tématem diskusního fóra této konference je začlenění umělé inteligence, inteligentní technologie podporovanou umělou inteligencí a invaze robotů do života lidí, soukromého i veřejného prostoru, stejně jako soužití lidstva a robotických tvorů s umělou inteligencí.

Změny, které nepochybně nastanou, mohou mít pro lidstvo nepředstavitelné důsledky. Naším cílem je nejen jim zabránit, ale také určit, jakým směrem by se měla UI ubírat a jak by mohla být lidstvu prospěšná, a ne nepřítelem a škůdcem. Lidé to musí vyřešit dříve, než bude UI zneužita ke svým obrovským škodám lidmi a organizacemi různorodých hlupáků.

Konference bude rozdělena do tří částí, které budou odděleny krátkými diskusními přestávkami a lehkým občerstvením. Zasedání jsou rozdělena do dvou částí. Každá z nich je organizována jako panelová, se třemi panelisty a jedním moderátorem. Jeden z vybraných panelistů přednese krátký úvod k tématu panelu, po němž bude následovat diskuse ostatních panelistů na základě moderátorem připravených otázek a dotazů z publika.

The main issue of this conference’s discussion forum is the incorporation of artificial intelligence, intelligent technology powered by AI, and the invasion of robots into people’s lives, private and public spaces, as well as the coexistence of humanity and AI robotic creatures.

The changes that will undoubtedly occur may have unthinkable ramifications for humanity. Our goal is not only to prevent them, but also to identify the direction in which AI should be used and how it might benefit humanity rather than be an enemy and pest. Humans must resolve this before AI is exploited to its tremendous damage by people and organizations of varied fools.

The conference will be divided into three parts, separated by brief discussion breaks and light refreshments. The sessions are separated into two parts. Each is organized as a panel, with three panelists and one moderator. One of the selected panelists will give a brief introduction to the panel’s topic, followed by a discussion among other panelists based on moderator-prepared questions and audience queries.

Nebojte se, přidejte se! Přijďte si poslechnout, co si vybraní odborníci a významní experti na umělou inteligenci myslí o budoucnosti lidstva a o tom, jak ji ovlivní umělá inteligence a inteligentní roboti. A nejen oni. Podílejte se na celospolečenské diskusi, která proběhne, ale hlavně na definování budoucí společnosti a planety kolem roku 2050, fungující na dosud neznámých formách organizace a komunikace mezi lidmi a inteligentními entitami nového druhu.

Do not be frightened; join in! Come hear what selected experts and prominent AI experts think about humanity’s future and how AI and intelligent robots will affect it. And not just them. Participate in the society-wide discussion that will take place, but most importantly, in defining the future society and planet around 2050, operating on previously unknown forms of organization and communication between humans and intelligent entities of a new sort.

AI love

o Michal Postranecky & Suno.ai | SOCAIETY 2050

CHARITATIVNÍ GALAKONCERT

JAROSLAV SVĚCENÝ

KONCERT GENERACÍ

SRDCE VOLÍ EMPATII

Proč konference SOCAIETY 2050 | Quo Vadis Homo? a její spojení s charitativním Galakoncertem SRDCE VOLÍ EMPATII se záměrem podpořit nadaci Fuck Cancer | Empatie vs. Apatie? Protože rakovina je svinstvo a protože chceme, aby jedním z odkazů současných generací bylo jí umět řešit co nejdříve před rokem 2050, samozřejmě s využitím všech znalostí a inteligentních AI technologií.

Koncertem chceme podpořit ty, kteří se o naše spoluobčany s tímto onemocněním starají a poskytují jim alespoň trochu radosti, rozptýlení, úsměvů, naděje a přátelství a svůj volný čas.

Speciální skupinou oslovených jsou  členové akademické obce,  i vědci, výzkumníci rúzných institucí a ti, co znalosti předávají dalším generacím a vizionáři mezi všemi profesemi.

Finančním darem samozřejmě mohou tuto charitativní akci podpořit všichni, kdo jí chtějí podpořit, lidé se srdcem, co volí empatii! 

Děkujeme všem, kteří toto úsilí podpoříte svým finančním darem na speciální účet Nadačního fondu VIZE 2050+, organizátora koncertu. Veškeré finanční prostředky z příjmu za vstupné a dary budou použity na uhrazení přímých nákladů na koncert (bez jakéhokoliv zisku pro Nadační fond Vize 2050+) a zůstatek bude poukázán Nadaci Fuck Cancer, která nasměruje na základě svých znalostí cílenou podpory těm, kteří ji nejefektivněji využijí. 

S osobním poděkováním, ing. arch. Michal Postránecký, zakladatel Nadačního fondu VIZE 2050+, ředitel Centra Města Budoucnosti CIIC ČVUT Praha,  hlavní organizátor konference SOCAIETY 2050 | Quo Vadis Homo? a charitativního Galakoncertu generací Jaroslava Svěceného a jeho hostů, s názvem SRDCE VOLÍ EMPATII pro Nadaci Fuck Cancer

Číslo účtu pro podporu Galakoncertu generací pro Fuck Cancer: 2602214363/2010

IBAN:  2010 0000 0026 0221 4363
BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

Nadace Fuck Cancer | Empatie vs. Apatie
Fuck Cancer podporuje a hájí zájmy pacientů s rakovinou, propojuje organizace, které se jim věnují a šíří osvětu o problematice onkologického onemocnění.

NADAČNÍ FOND VIZE 2050+

Nadační fond VIZE 2050+ vznikl za účelem vyhledávání budoucích lídrů, kteří převezmou vedení naší společnosti v horizon Roku 2050. Tito členové takzvané generace Alfa, pro něž bude normální spolužití s přícházejícími technologiemi založenými na AI, budou zodpovědni za její užití etickým způsobem v harmonii mezi lidstvem a roboty. Jedním z důležitých cílů Nadačního fondu VIZE 2050+ je využití těchto AI technoloií pro podporu slabších členů společnosti.