+420.607087400 [email protected]

Možné následky integrace umělé inteligence v architektuře.

Pro Development News

Umělá inteligence (AI) se neustále vyvíjí a její integrace do mnoha oborů nebývalým způsobem přetváří průmyslová odvětví. Obor architektury je odvěkou praxí založenou na kreativitě, funkčnosti a inovacích. Intenzivní využití technologií AI může způsobit významné změny do celého procesu navrhování staveb a změnit obor architektury.News

Jednou z nejčastějších otázek je v době nástupu AI do všech oborů lidské činnosti, zdali dokáže plně nahradit pozici architekta při navrhování architektonických objektů, částí nebo celých měst, inženýrské infrastruktury a dalších urbánních celků. Otázkou je rovněž, zdali to chceme? Předpokládám, že nechceme a plně nenahradí.

Zapojení technologií umělé inteligence do architektury přinese změny v samotném způsobu a procesu navrhování, tvorby a obývání zastavěného prostředí. Architektům se otvírají nové příležitosti pro kreativitu, efektivitu a udržitelnost v zastavěném prostředí využitím AI pro generativní navrhování, systémy inteligentních budov, integraci VR/AR, energetické modelování, automatizaci výstavby, adaptivní systémy budov a městské plánování. S rozvojem umělé inteligence se její postavení v architektuře bude rozhodně vyvíjet a změní tuto profesi způsobem, který si zatím nedokážeme představit.

Na následujících příkladech ukážeme, kde všude může architektům pomoci, kde zastoupí část týmu (ale vytvoří prostor pro jiné pozice) a kde vylepší komunikaci mezi architektem a klientem a jaké další možnosti přinese do oboru architektury pro uplatnění nových technologií v rámci samotné realizace staveb.

 

Generativní navrhování

Umělá inteligence dokáže rychle vygenerovat stovky návrhů na základě zadání charakteristik, jako jsou okolnosti místa, požadavky na stavbu a limity materiálů, a zároveň optimalizovat konstrukční integritu, energetickou účinnost a estetický vzhled. Tyto generativní návrhové algoritmy poháněné umělou inteligencí mají potenciál změnit proces navrhování v oboru architektury a provádění staveb. Tento iterativní postup nejen urychluje fázi návrhu, ale také podporuje zkoumání nových alternativ, které by lidští projektanti mohli ignorovat. Generování různých návrhů iterací, kdy architekt a program s AI opakovaně spolupracují, než vznikne požadovaný výsledek za velice krátký časový úsek je pro architekta výrazným pomocníkem. Celý proces může být založen na použití skic a textových příkazů, popisujících, jaký výsledek chce architekt dosáhnout. Výsledné vizualizace jistě mohou pomoci při komunikaci s klientem a následné tvorbě návrhu pro realizaci.

 

Integrace virtuální reality (VR) a rozšířené reality (AR)

Právě při prezentacích architektonických návrhů může významně pomoci zapojení technologií VR a AR se zapojením umělé inteligence. Spojením AI s pohlcujícími virtuálními prostředími mohou architekti vytvářet realistické simulace, které zúčastněným stranám umožňují vyzkoušet si navrhované prostory v reálném čase, což umožňuje informovanější rozhodování o návrhu a lepší spolupráci v průběhu celého životního cyklu projektu.

 

Inteligentní systémy

Systémy inteligentních budov poháněné umělou inteligencí využívají analýzu dat a algoritmy strojového učení ke zlepšení provozní účinnosti, komfortu a udržitelnosti architektonických budov. Tyto systémy mohou dynamicky měnit osvětlení, vytápění, větrání a klimatizaci (HVAC) na základě vzorců obsazenosti, okolních podmínek a spotřeby energie, což vede k významným dlouhodobým úsporám energie a nižším provozním nákladům. Architekt a další členové týmy mohou tak lépe navrhnout budovu a město s ohledem na optimalizaci všech významných procesů, které se uvnitř či v okolí dějou.

 

 

Energetické modelování a optimalizace

Programy  s implementovanou AI tak můžeme například využít pro simulaci a optimalizaci energetické náročnost budov již v různých fázích procesu navrhování a sledovat tok energií v závislosti na okolních dějech. Tyto nástroje mohou architektům pomoci vytvářet udržitelnější a ekologičtější stavby tím, že zkoumají prvky včetně orientace budovy, vlastností materiálů a integrace obnovitelných zdrojů energie.

 

Automatizace výstavby

Robotika a automatizační technologie poháněné umělou inteligencí zefektivňují proces výstavby, který je rychlejší, bezpečnější a levnější. Od 3D tisku stavebních komponent až po samořídící stavební zařízení – umělá inteligence mění tradiční stavební postupy a umožňuje architektům realizovat složité projekty s větší přesností a efektivitou.

 

Adaptivní stavební systémy

Adaptivní stavební systémy poháněné umělou inteligencí se mohou dynamicky přizpůsobovat měnícím se podmínkám prostředí a preferencím uživatelů a v reálném čase maximalizovat komfort a funkčnost. Tyto systémy využívají senzory, aktuátory a algoritmy AI k řízení osvětlení, stínění, akustiky a proudění vzduchu, což vede k personalizovanějšímu prostředí, které zlepšuje pohodu a produktivitu uživatelů.

 

Analýza velikého objemu dat

Analýza historických dat pro plánování měst: Analýzou velkého množství historických dat může umělá inteligence poskytnout užitečné poznatky pro plánování a rozvoj měst. Algoritmy AI mohou architektům a urbanistům pomoci při rozhodování založeném na datech, které zlepší obyvatelnost, udržitelnost a odolnost měst pro budoucí generace – od odhadu růstu populace a dopravních vzorců až po určení nejlepších míst pro infrastrukturní projekty.

 

BIM

Architekti rychle využívají umělou inteligenci v pracovních postupech informačního modelování budov (BIM), aby zvýšili produktivitu, přesnost a inovace ve fázích návrhu a výstavby. Například díky komunikaci pomocí rozhraní NLP poháněná umělou inteligencí umožňují architektům komunikovat s modely BIM pomocí příkazů a otázek v přirozeném jazyce. Díky tomuto druhu interakce se softwarem BIM v jednoduchém jazyce mohou architekti zefektivnit pracovní postupy, získat poznatky ze složitých datových souborů a umožnit spolupráci mezi zúčastněnými stranami projektu s různým stupněm technické způsobilosti.

 

 

Automatizovaná optimalizace návrhu

Systémy umělé inteligence mohou vyhodnocovat parametry návrhu a omezení v modelech BIM a generovat a optimalizovat alternativy návrhu. Pomocí metod generativního navrhování mohou architekti zkoumat širokou škálu možností návrhu, které splňují zadané požadavky, jako je statická nezávadnost, energetická účinnost a nákladová efektivita.

 

Sémantické rozpoznávání objektů.

Algoritmy umělé inteligence vyškolené na rozsáhlých souborech dat mohou detekovat a klasifikovat architektonické objekty v modelech BIM pomocí sémantických vlastností, jako je funkce, materiál a umístění. Automatickou kategorizací a uspořádáním dat BIM mohou architekti urychlit proces modelování a zvýšit přesnost výpočtů množství, detekce kolizí a analýzy harmonogramu.

 

Automatizovaná kontrola souladu s předpisy.

Algoritmy umělé inteligence mohou porovnávat modely BIM se stavebními předpisy, normami a nařízeními, aby odhalily potenciální problémy s dodržováním předpisů a navrhly změny návrhu. Automatizací procesů kontroly souladu s předpisy mohou architekti zaručit, že jejich návrhy odpovídají požadavkům předpisů, a zároveň snížit možnost nákladných chyb během výstavby. Stejně tak je zde do budoucna prostor pro uplatnění stejné technologie na straně schvalovacích orgánů, kde rozhodně bude možné snížit počet zaměstnanců ve schvalovacích procesech, zvýší kvalitu a nestrannost rozhodování a extrémně urychlí celý schvalovací proces.

 

Prediktivní údržba a správa budov.

Platformy BIM s podporou umělé inteligence mohou využívat data ze senzorů, historické ukazatele výkonnosti a prediktivní analýzy k optimalizaci provozu a údržby budov v průběhu jejich životního cyklu. Kombinací BIM se zařízeními internetu věcí (IoT) a algoritmy AI mohou architekti zavádět plány preventivní údržby, snižovat prostoje a zlepšovat dlouhodobou výkonnost vybudovaných aktiv.

 

 

MP